Usługi świadczone przez kancelarię notarialną

Nasza kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych. Czynności te określone są ustawą Prawo o notariacie oraz innymi stosownymi przepisami prawnymi. 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W sytuacji gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest - po uprzednim uzgodnieniu warunków - dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą kancelarii.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając przy tym z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zakres wykonywanych czynności:

1. Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:

  - sprzedaży,

  - darowizny,

  - dożywocia,   

  - majątkowe małżeńskie,

  - zamiany, 

  - przenoszące własność nieruchomości,

  - spółek prawa handlowego,

  - ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,

  - ustanowienie odrębnej własności lokali,

  - o podział majątku wspólnego, 

  - zniesienia współwłasności,

  - o dział spadku.

2. Sporządzanie testamentów

3. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

4. Sporządzanie poświadczeń:

 - dokumentów,

-  własnoręczności podpisu,

 - daty,

 - pozostawania przy życiu. 

5. Sporządzanie protestów weksli i czeków

6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,

7. Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów i innych dokumentów,

8. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,

9. Spisywanie protokołów (np. ze zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników etc.),

10. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

11. Doręczanie oświadczeń.

© Hanna Waronska 2018